Succeslijstje

Onderstaande schoolconcepten zijn in deze vorm, of in een aangepaste variant die beter bij jullie situatie past, door SchoolMakers aan te bieden. We kennen deze concepten goed en stemmen de begeleiding af op de voor jullie onderwijs noodzakelijke stappen.

AtSchool

AtSchool is een modern schoolconcept dat is gebaseerd op de meest actuele en gedegen inzichten uit de onderwijs- en organisatiewetenschappen. AtSchool beoogt alle leerlingen zoveel mogelijk eerlijke kansen te bieden, ongeacht hun sociaaleconomische status. Een snel veranderende en globaliserende maatschappij vraagt van leerlingen dat zij veel kennis en vaardigheden bezitten en kunnen samenwerken met mensen met een verschillende achtergrond. Doormiddel van een kenniscurriculum met veel aandacht voor kennis van eigen en andere culturen, bereiden wij leerlingen voor om actief en succesvol te participeren in de toekomstige maatschappij.

Docenten op een AtSchool zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijsinhoudelijke beleid van een school. Zij werken altijd evidence-informed. Dat betekent dat alle beslissingen die zij nemen, gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en de professionele ervaring die zij hebben.

Docenten op een AtSchool school werken in teams samen om het onderwijs constant te verbeteren. Docenten weten dat het directe instructiemodel de meest effectieve manier is om nieuwe kennis aan te leren aan beginners. Zij zetten de verschillende didactische strategieën die hierbij horen in om het hoogste leerrendement te halen bij leerlingen. Om dit te bereiken bereiden docenten samen lessen voor. Ze bedenken de meest effectieve manier om nieuwe kennis aan vaardigheden aan te leren, bedenken samen vragen die tot denken aanzetten, en bedenken vragen voor controle op begrip. Toetsen en andere vormen van assessment waarmee het leren van leerlingen gemeten of gestimuleerd wordt, worden samen ontwikkeld en geëvalueerd. Problemen met de lesstof of problemen met leerlingen of klassen worden gezamenlijk opgelost en zijn nooit het probleem van één docent of één vakgroep. Docenten die de deur dichttrekken en hun eigen lesjes geven, werken niet op een AtSchool.

De mindset van het docententeam op een AtSchool is dat alle leerlingen in principe alles kunnen leren. Aangeboren talent of aangeboren leerdrempels bestaan niet. Docenten hebben hoge verwachten van alle leerlingen en zien leerachterstanden als een probleem van de school en niet als een probleem van een individuele leerling. Docenten erkennen dat er ongelijkheid is in leerlingen door hun sociaaleconomische achtergrond en zien het als hun taak om die verschillen zo klein mogelijk te maken. Docenten die denken dat het de verantwoordelijkheid is van de leerling om te leren, werken niet op een AtSchool.

Docenten op een AtSchool hebben diepgaande kennis van hun vak of vakgebied. Met dit uitgebreide kennisdomein kunnen zij het leren van leerlingen (beginners) de juiste kant op sturen. Deze docenten kennen de juiste verbanden, voorbeelden, vragen, invalshoeken etc. om het leren van leerlingen te bevorderen. Daarnaast hebben docenten een uitgebreide kennis over de cognitieve leerpsychologie. Docenten weten hoe leerlingen leren en welke beperkingen het leren heeft. Deze kennis ondersteund de docenten in het maken van de juiste didactische keuzes binnen het onderwijs.

Het curriculum van een AtSchool heeft een internationale inslag. Dat betekent dat leerlingen kennis vergaren van veel verschillende culturen, de wereldgeschiedenis en de wereldwijde problematiek waar onze globale maatschappij tegenaan loopt.

Het curriculum van een AtSchool is in het geheel opgebouwd uit leerdoelen. Leerdoelen worden geformuleerd op het gebied van kwalificatie (vakkennis & vaardigheden), wereldburgerschap en persoonlijk leiderschap. Op een AtSchool school worden gewone vaklessen gegeven waar aandacht is voor de kwalificatiedoelen, maar er wordt ook projectmatig onderwijs gegeven. De projecten zijn ook altijd gebaseerd op de kwalificatiedoelen, maar hebben hun grondslag meer in het toepassen van deze doelen. Daarnaast is er aandacht voor de doelen op het gebied van persoonlijk leiderschap en wereldburgerschap.

Leerlingen en docenten op een AtSchool school voelen zich onderdeel van de AtSchool community. Zij zijn trots op hun school en worden uitgedaagd om hun uiterste best te doen voor de school en voor de projecten op school. Het leren wordt gevierd en alle leerlingen worden betrokken bij uitdagende projecten.

Michaela

Het Michaela schoolconcept is een schoolconcept dat speciaal ontwikkeld is voor sociaalemotionele kwetsbare groepen. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlandse scholen ongeordend, rumoerig en rommeling zijn. De leerprestaties van leerlingen uit de lagere sociaalemotionele klassen leiden hier nog meer onder dan de prestaties van leerlingen uit de hogere sociaalemotionele klassen. Daarnaast komen deze leerlingen op jonge leeftijd vaker in aanraking met justitie en is er thuis minder aandacht voor het aanleren van gewenst gedrag. Op een Michaela school is er daarom, naast kennisontwikkeling, veel aandacht voor het aanleren van gedrag dat past in onze maatschappij.

Doordat leerlingen geen stabiele thuissituatie hebben, zoals onveilige situaties, eenoudergezinnen, familieleden die in aanraking komen met justitie etc. is het belangrijk deze leerlingen een routinematig schoolleven aan te leren. Met deze routines en herkenbare structuren, is er een duidelijke scheiding tussen thuis en school. Zodra leerlingen dan in de schoolcontext zijn, kunnen ze zich beter focussen.

Naast het aanleren van het gewenste gedrag en een routinematige schoolcultuur, staat kennisontwikkeling centraal. Een goede opleiding is de sleutel tot het ontstijgen van de sociaaleconomische achtergrond waar deze groep leerlingen vandaan komt. De beste voorbereiding op het vervolgonderwijs is het aanleren van zoveel mogelijk kennis en vaardigheden.

De focus op een Michaela school ligt op het gegarandeerd kenniscurriculum waarin de kernvakken centraal staan. Vanuit de school wordt de garantie gegeven dat alle leerlingen de minimumdoelen zullen behalen.

De mindset van het docententeam op een Michaela school is dat alle leerlingen alles kunnen leren. Aangeboren talent of aangeboren leerdrempels bestaan niet. Docenten weten dat leerlingen met grote leerachterstanden op school komen en doen er alles aan om deze achterstanden in te halen.

Het niet halen van de leerdoelen door één leerling uit de klas is geen optie. Er wordt gewerkt volgens het “no-child left behind”-principe. Alle leerlingen voelen dit ook door constant te communiceren dat je met hard werken op school, alles kan bereiken.

Docenten weten dat het directe instructiemodel de meest effectieve manier is om nieuwe kennis aan te leren aan beginners. Zeker aan leerlingen met leerachterstanden. Zij zetten de verschillende didactische strategieën die hierbij horen in om het hoogste leerrendement te halen bij leerlingen. Om dit te bereiken bereiden docenten samen lessen voor. Ze weten tot in detail welke begrippen, kennis en vaardigheden de leerlingen moeten beheersen. Voor elk thema of onderwerp worden kenniskaarten gemaakt. Op deze kenniskaarten staat exact beschreven wat er van leerlingen verwacht wordt. Docenten bereiden samen de lessen voor die passen bij deze kenniskaarten. Ze beschrijven tot in detail hoe ze de kennis opbouwen, welke voorkennis er benodigd is bij leerlingen, welke vaktaalwoorden en schooltaalwoorden er worden gebruikt en welke didactische stappen ze volgen.

Toetsen en andere vormen van assessment waarmee het leren van leerlingen gemeten of gestimuleerd wordt, worden samen ontwikkeld en geëvalueerd. Problemen met de lesstof worden gezamenlijk opgelost en zijn nooit het probleem van één docent. Docenten die de deur dichttrekken en hun eigen lesjes geven, werken niet op een Michaela school.

Docenten en leidinggevenden bespreken constant de verwachtingen die ze van leerlingen hebben op het gebied van gedrag. Er is een duidelijke en breedgedragen visie op gedrag en alle docenten sturen bij richting deze visie. Van alle docenten wordt verwacht om altijd feedback te geven op gewenst of ongewenst gedrag dat zij waarnemen. Alle docenten zijn betrokken bij surveillance tijdens leswisselingen of pauzemomenten.

Er is een heel duidelijk systeem van straffen en belonen en elke leerlingen weet waarvoor hij/zij beloond of gestraft wordt. Een straf komt nooit als verrassing en als leerlingen een straf krijgen, weten zij ook altijd hoe zij de volgende keer kunnen voorkomen dat ze die straf nog een keer krijgen. Een leerling krijgt hierdoor dus altijd het gevoel zelf aan het stuur van zijn of haar gedrag te zitten.

De Componentenschool

De componenten school is een schoolconcept waarbij gekozen kan worden om een bepaald thema door te voeren in de hele schoolcultuur.

De basis voor een componentenschool zijn de docententeams die constant samen werken aan het verbeteren van het onderwijs. Dit gebeurt altijd een evidence-informed. Er wordt altijd gewerkt volgens didactische principes die uit onderwijskundig onderzoek als het meest effectief worden bestempeld.

Het curriculum op een componentenschool wordt altijd ingegeven door het thema, terwijl de verplichte vakken en kernvakken altijd genoeg aandacht blijven krijgen. Het curriculum is, ongeacht het thema, gebaseerd op concrete leerdoelen. Het thema van de school komt tot uiting in de thematische projecten die aangeboden worden. Ook deze thematische projecten worden ontwikkeld vanuit leerdoelen die vastliggen in het curriculum.

 

De duurzame school
In de duurzame school wordt veel aandacht gegeven aan duurzame projecten & techniek. Als eerste straalt de school duurzaamheid uit door

  • Afval wordt strikte gescheiden
  • Overal zijn energiebesparende interventies te zien
  • De school heeft de beschikking over zonne-energie of een andere vorm van duurzame energie
  • Veel groen

Al deze interventies en eigenschappen worden gedragen door groepen leerlingen. De producten die tijdens projecten gemaakt worden, krijgen een plek in de school.

 

Internationale Talenschool
Op de internationale talenschool worden naast de reguliere vakken verschillende moderne vreemde (wereld)talen aangeboden (in plaats van Frans en Duits). Naast de taal staat de cultuur die bij deze taal hoort centraal. Er vinden veel uitwisselingen plaats en er wordt constant gezocht naar manieren om de taal in de werkelijkheid toe te passen zoals studiereizen, uitwisselingen, correspondentie en (digitale) communicatie met “native speakers”.

 

Techniekschool
Op de techniekschool wordt tijdens de thematische projecten veel aandacht besteed aan onderzoeken en ontwerpen. Er is veel samenwerking met bedrijven uit de technische omgeving. Leerlingen wordt aangeleerd hoe de ontwerpprincipes toegepast worden in de industrie. Vanuit de industrie worden opdrachten en vragen geformuleerd waar de leerlingen mee aan de slag kunnen. Leerlingen bezoeken vaak de bedrijven uit de technische sector en krijgen feedback op wat ze doen van professionals uit het werkveld. De docent houdt hier altijd de regie en het curriculum is leidend bij deze opdrachten.

 

Culturele school
Op de culturele school wordt veel aandacht besteedt aan de kunstzinnige en culturele vakken. Naast het volgen van deze vakken wordt er veel kunst geproduceerd door de leerlingen. Er vinden vaker exposities plaats, er wordt veel samengewerkt met de culturele sector en leerlingen bezoeken veel culturele instellingen.

Contact

U kunt hier een bericht voor ons achterlaten. We nemen spoedig contact met u op.

Tekst niet leesbaar? klik hier. captcha txt